Forside | Profil | Katalog2018 | MIDGodkendelse | Medarbejdere | Kundecenter | Kontakt | Vilkår | Favorit | Nyhedsbrev
 
Eurotech Ebeltoft APS, Martin Hansens Vej 21, DK-8400 Ebeltoft, Tlf.: +45 8634 6888, Mail: info@eurotech.dk, CVR. DK 16668591, www.eurotech.dk
Din ordre
Vis kurv

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK

Salgs og leveringsbetingelser

  
1.      Tilbud
Alle tilbud er dagspriser gældende i 30 dage, hvor andet ikke er aftalt. Tilbud gives udelukkende med forbehold for mellemsalg – dvs. indtil købers accept er kommet frem, har sælger ret til at indgå aftale med tredjemand om det tilbudte. Det afgivne tilbud bortfalder herved overfor køber uden nærmere meddelelse.

Ved varer der sælges i forskrivning eller som er skaffevarer er sælgers forpligtelser begrænset til de rettigheder, sælger opnår hos sin leverandør. I de tilfælde hvor sælgers rettigheder afviger fra det afgivne tilbud, er sælger forpligtet til at oplyse køber herom uden ugrundet ophold.2.      Priser
Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. Køber er forpligtet til at acceptere dokumenterede prisændringer iflg. ændringer i valutakurser, told, skatter afgifter m.v.


 
3.      Betaling
Betaling skal ske senest på den på fakturaen angivne sidste betalingsdato. Såfremt der ikke er angivet en betalingsdag forfalder betalingen kontant ved levering.
 
Såfremt betaling ikke sker efter forfaldsdagen, er køber pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.
 
Køber er ikke berettiget til at modregne evt. modkrav, som sælger ikke skriftlig har anerkendt. Køber er heller ikke berettiget til at tilbageholde købesummen eller dele heraf pga. modfordringer af nogen art.


 
4.      Ejendomsforbehold
Med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, forbeholder sælger sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.


 
5.      Levering
Såfremt ikke andet er aftalt, sker levering fra vores lager.

Al levering, uanset om levering sker ved sælgers egne folk eller tredjemand, sker for købers regning.

Ved levering skal køber straks foretage kontrol af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Fejl og mangler ved leveringen skal meddeles sælger skriftlig straks efter modtagelse af leveringen og senest 8 dage herefter.

Levering kan aftales til en bestemt dato eller en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet er kommet sælger til kundskab.

Vedrører ordren produkter der ikke er på sælgers varelager på ordredatoen, skal sælger uden ugrundet ophold informere køber herom og den forventede leveringstid.

Sker levering ikke inden for leveringstiden, er køber alene berettiget til ved, skriftlig meddelelse til sælger, at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist for leveringen derved angive at køber agter at hæve aftalen såfremt levering ikke sker inden for den således af køber fastsatte frist. Såfremt levering ikke sker inden den fastsatte frist er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve købet. Sælger kan således ikke stilles til ansvar for forsinkelsen – dette gælder ethvert tab forsinkelsen måtte have medført, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab.

Forsinkes leveringen på grund af force majeure, udskydes leveringstiden med den tid hindringen varer. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen ansvarsfrit, såfremt hindringen har varet i mere end 3 måneder. Denne bestemmelser finder anvendelse uanset om hindringen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.


 
6.      Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at fortage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.


 
7.      Mangler og Reklamation
Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig besked herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen og undlader at reklamere som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Sælger kan selv vælge om en evt. mangel skal afhjælpes eller om det solgte bliver omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har køber ikke ret til yderligere mangelbeføjelser.

Sker afhjælpningen ikke efter rimelig tid, har køber ret til, under iagttagelse af dansk ret og nærværende salgs- og leveringsbetingelser, at hæve aftalen kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke påberåbt sig manglen overfor sælger inden 12 måneder fra leveringsdato, kan køber ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensiv end aftalt, eller kan anses forudsat ved indgåelsen af aftalen, forkortes 12 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele der udskiftes eller repareres påtager sælger sig samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 12 måneder. Dog kan sælgers mangelansvar ikke for nogen del af det solgte udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

Har fabrikanten udarbejdet en særlig, skriftlig garanti for varen, vil den kun blive videregivet til køber, såfremt det af garantien fremgår, at alene fabrikanten hæfter for garantiforpligtelserne i forhold til køber/købers aftager, idet krav på ydelser efter en af fabrikanten udformet garanti kun kan gøres gældende over for fabrikanten.

Forandring eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.


 
8.      Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav eller krav om forholdsmæssig afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Følgende omstændigheder (Force Majeure) medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over. såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor (Force Majeure).


 
9.      Produktansvar
For produktansvar gælder de til en hver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.


 
10. Returnering
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Returvarer skal være i ubeskadiget stand og returneres i original emballage. Varer på fix-mål tages ikke retur.

I de tilfælde hvor køber har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende regler hos sælger vedrørende returvarer.

I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v. er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning eller risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

Varer der specielt er fremskaffet til køber og som ikke er en almindelig lagervare hos sælger, kan ikke returneres.


 
11. Persondata
De af køber opgivne persondata videregives udelukkende i henhold til persondataloven. De opgivne oplysninger bliver derfor kun brugt hvor det er nødvendigt i forbindelse med kontakt til bank eller fragtmand, samt hvor det i øvrigt måtte være påkrævet i forbindelse med håndteringen af ordren eller inddrivelse af sælgers tilgodehavende overfor køber. Oplysningerne vil i henhold til regnskabsloven blive opbevaret i op til 5 år.

Oplysninger vil ikke blive videregivet til andre virksomheder eller tredjemand. Som registret bruger på eurotech.dk vil det altid være muligt at få indsigt i de registrerede oplysninger og det er altid muligt at gøre indsigelse med registreringen jf. reglerne i persondataloven.


 
12. Kataloger, Prislister, Produktinformationer m.v.
De i vore kataloger, prislister og på hjemmesiden opgivne priser, illustrationer og beskrivelser er uforbindende. Dette gælder også for fremsendte tegninger og brochurer m.v. Sælger forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående meddelelse.


 
13. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

 

 

                                           
 
Eurotech Ebeltoft APS, Martin Hansens Vej 21, DK-8400 Ebeltoft, Tlf.: +45 8634 6888, Mail: info@eurotech.dk, CVR. DK 16668591, www.eurotech.dk